งานเสวนาวิชาการ และนิทรรศการเสมือนจริง(Virtual Exhibition)

“ส่งต่อความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน : ถอดบทเรียนการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี”

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รูปแบบ Online Exhibition

ขอเรียนเชิญ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจชุมชน นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าชมงานเสวนาวิชาการ และนิทรรศการเสมือนจริง “ส่งต่อความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน : ถอดบทเรียนการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี” by Homkhajorn Area Based Development มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบ Online Exhibition ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สามารถเข้าชมผ่านเว็บไซต์ http://www.homkhajorn-abd.com

กิจกรรมภายในงานเสวนาวิชาการ และนิทรรศการเสมือนจริง รูปแบบ Virtual Exhibition

 1. งานเสวนาวิชาการ เพื่อสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นสู่กลุ่มเป้าหมาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงถอดบทเรียนการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
 2. นิทรรศการเสมือนจริง เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นในโครงการ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ผ่านนิทรรศการเสมือนจริง ในรูปแบบ Infographic และ VDO Clip

โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี” ภายใต้โครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นสู่กลุ่มเป้าหมาย (Stakeholders) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ รวมถึงถอดบทเรียนการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระตุ้นให้เกิดการขยายผลต่อยอดองค์ความรู้จากการวิจัยแก่ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสังเคราะห์องค์ความรู้และถอดบทเรียนการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่

🔴 LIVE เวทีถ่ายทอดสด

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการ

“ส่งต่อความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน : ถอดบทเรียน การยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี”
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รูปแบบ Virtual Exhibition

เวลา 09.00 – 09.15 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับการพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เวลา 09.15 – 09.30 น. กล่าวเปีดงาน และการปาฐกถาการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประที่ป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 09.30 – 10.00 น. การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการใช้ ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่
โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เวลา 10.00 – 10.30 น. การพัฒนาเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะจังหวัดสุพรรณบุรี
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เวลา 10.30 – 11.00 น. นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี”
โดย ดร.สุขาดา คุ้มสลุด อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เวลา 11.00 – 12.00 น. ถอดบทเรียนการทำงานขับเคลื่อนชุมชนด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน อาหารและเครื่องสำอางในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ร่วมเสวนา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนฤทัย ศรีทองเกิด
อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3) อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4) คุณสุดาวรรณ สิรวณิชย์
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
5) คุณปารญ์จรัส ไชย์ธนาดำรงค์
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลสระแก้ว

ดำเนินรายการโดย ดร.สุขยา เกียรติประจักษ์ และดร.สุชาดา คุ้มสลุด

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

🔴 LIVE เวทีถ่ายทอดสด ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. Website : www.homkhajorn-abd.com
2. Youtube : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
https://www.youtube.com/channel/UCPUFk-0AR5JEehXyOXvqa8A
3. Facebook : หอมขจรฟาร์ม
https://www.facebook.com/หอมขจรฟาร์ม-110875160636902

งานสินค้าเกษตรปลอดภัย มีทั้งหมด 11 บูธ

 • น้ำพริกปลาช่อนย่าง บางปลาม้า
 • น้ำพริกปลาสลิด แม่ลำยอง
 • น้ำยาปลาช่อน กลุ่มสร้างสรรค์ปันสุข
 • น้ำซอสผัดไท กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลพิหารแดง
 • เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ในน้ำใบเตย กลุ่มเกษตรปลอดสารโคกโคเฒ่า
 • น้ำพั้นซ์สมุนไพร กลุ่มแม่บ้านเพื่อการผลิตตำบลโคกโคเฒ่า
 • ผงโรยข้าว แบรนด์ O-xia รสกุ้งผัดพริกขิง
 • ข้าวเกรียบเห็ดบ้านวังกุ่มพัฒนา รสสมุนไพร
 • L23 Whitening Perfume Body Lotion
 • Suan Kluay U Thong Cherry Tomato Hand Sanitizer Gel
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มาร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยกันนะคะ

เข้าชมได้ที่: https://bit.ly/3Br3v9b
VDO : https://youtu.be/TIPnPOxS63E

ติดต่อผู้จัดงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา #มมาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 0-2244-5280-4

ผู้พัฒนาระบบเว็บนิทรรศการออนไลน์โดย
บริษัท เบอร์รี่ บี กรุ๊ป จำกัด
266/4 ถนนพหลโยธิน เเขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Tel: 092-247-9741, 094-496-6547, 061-524-1661| Line id: @berryb
Email: admin@berryb.co.th
Website :https://www.berryb.co.th

Product and Service: Virtual Exhibition Website

 • All IT Solution and High Technology Equipment, Medical
 • Equipment and Cosmetic, Digital Marketing, Media and Organizer, Importer and Exporter

#จังหวัดสุพรรณบุรี#นวัตกรรม#สินค้าเกษตรปลอดภัย#วิสาหกิจชุมชน#กลุ่มเกษตรกร#ผู้พัฒนาระบบเว็บนิทรรศการออนไลน์#Virtual#ExhibitionPlatform#360องศา#เสมือนจรีง,#SmartShop#VirtualTour 360° Platform,#AR#VR#METAVERSE#PLATFORM | #VirtualSMARTCityPLATFORM | #VirtualMall Platform#เบอร์รี่บีกรุ๊ป#Berrybgroup#เบอรี่บี#chatbot#AI#อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง#Berryb#VirtualTour360° #VirtualExhibition#งานนิทรรศการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

19 − fourteen =