ร่วมงานกับเรา JOIN US

ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของเรา “รักลูกค้า “ การเอาใจใส่ พร้อมให้บริการทั้งลูกด้ภายใน และลูกค้ภายนอก , “รักเพื่อนร่วมงาน”
เสริมสร้าง การทำงาน เป็นทีมรู้รักสามัคคี…

ร่วมงานกับเรา -JOIN US

“ทำงานกับเรา สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม เรียนรู้และเติบโต”

** สมัครได้ทุกช่องทาง ***
หรือ กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน BERRY B GROUP CO., LTD ได้ที่นี่
Click: https://forms.gle/iqc2wLLESaBnTz6f6
สอบถามเพิ่มเติม Tel:092-247-9741 | Line@Berryb

รับตำแหน่งงานเพิ่มหลายอัตรา

ตำแหน่ง ด้าน IT ที่เปิดรับสมัครเพิ่ม

-Mechandiser / Senior Merchandiser หลายอัตรา
-Buyer / Senior Buyer หลายอัตรา
-SEO, Digital Marketing Executive หลายอัตรา
-Web Administration Executive หลายอัตรา
-Graphic Designer หลายอัตรา

สมัครงานนี้
พนักงานแผนกพัฒนาธุรกิจ (ประจำประเทศจีน- เซี่ยงไฮ้)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

 1. พัฒนาธุรกิจด้วยแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์
 2. ส่งเสริม  พัฒนา บริหารทีมงานการขายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 3. สร้างความพึงพอใจ ยอดขาย และรายได้ที่เติบโตให้กับองค์กร
 4. ประสานและติดตามงานทั้งคู่ค้าภายในและภายนอก
 5. ปฏิบัติงานในประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้  ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา  9.00 -18.00 น.
 
 

คุณสมบัติเฉพาะทาง :

 1. ปริญญาตรี /โท สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำการตลาดในประเทศจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC >= 700) และพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สื่อสารภาษาจีนได้
 
 

คุณสมบัติทั่วไป :

 1. สัญชาติไทย  อายุมากกว่า  30 ปี
 2. ทัศนคติดีต่อความมุ่งมั่นในความสำเร็จ มีวุฒิภาวะ ทำงานเป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได้
 3. มีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์   ทำงานเชิงรุก พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ต่างๆ ได้
 4. บุคลิกภาพดี  สามารถสื่อสารประสานได้ทุกระดับในองค์กร  มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการคนได้
สมัครงานนี้
พนักงานแผนกคลังสินค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

 

 1. การจัดการคลังสินค้า รับ -เข้า และการส่งมอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 2. การจัดการพื้นที่คลังสินค้า บริหารและพัฒนาระบบการจัดการคลังด้วยการควบคุมพื้นที่ ตรวจสอบสินค้าคงคลัง และการรับจ่ายตามลำดับ
 3. ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและแผนงาน ตลอดจนมอบหมาย ติดตามงานให้เกิดผลสำเร็จ
 4. บริหารจัดการทีมงานโดยระบบทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องเป้าหมาย ทั้งด้านการสรรหา การปฐมนิเทศ สอนแนะนำ  ให้คำปรึกษา การวินัยพนักงาน วางแผน ติดตามงาน  และประเมินผลลัพธ์ในงานได้
 5. ควบคุมค่าใช้จ่าย ด้วยการบริหารต้นทุนที่ต่ำแต่ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าสูงสุด
 6. ทบทวนและรายงานผลการปฏิบัติการตามระบบการบริหารผลงานและ KPIs

 

 

คุณสมบัติเฉพาะทาง :

 

 • จบปริญาตรีสาขาการจัดการวิศวกรรม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านโลจิสติกส์  คลังสินค้าหรือสายงานการผลิต
 • ความรู้ด้านการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง หากมีประสบการณ์ในการปรับปรุงกระบวนการและการเพิ่มผลผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้  MS Office โดยเฉพาะ Excel   & PowerPoint
 

คุณสมบัติทั่วไป :

 

 • อายุมากกว่า  30 ปี
 • รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ตลอดจนสร้างพัฒนาระบบการติดตามกระบวนการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องได้
 • บุคลิกภาพดี  สามารถสื่อสารประสานได้ทุกระดับในองค์กร  มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการคนได้
สมัครงานนี้
พนักงานแผนกประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

 1. สำรวจ สรรหาและรวบรวมข้อมูลของผู้ผลิตรายใหม่  รายการสินค้าจากผู้ขาย เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย ต่อรองและเปรียบเทียบราคาให้ตรงความต้องการ
 2. ประสานงาน ติดตามและควบคุมการส่งมอบสินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
 3. สรุปรายงานการสั่งซื้อ การประเมินผลสินค้าและผู้ผลิต เพื่อรายงานต่อสายการบังคับบัญชา
 4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศในแถบ เอเชีย  จีน  ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น
 5. ปฏิบัติงาน  5   วัน /  สัปดาห์  ( จันทร์ – ศุกร์  8.00 – 17.00 น. )

คุณสมบัติเฉพาะทาง :

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีนหรือที่เกี่ยวข้อง  ยินดีพิจารณานักศึกษาที่จบใหม่
 • ทักษะการใช้ภาษาจีนอยู่ในระดับดี ผลการทดสอบ HSK 5 หรือสูงกว่า
 

คุณสมบัติทั่วไป :

 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 23-27 ปี  
 • มีวุฒิภาวะ/จัดเก็บรักษาความลับของข้อมูล  สามารถบริหารจัดการงานได้ด้วยตนเอง
 • มีบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดี
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
สมัครงานนี้
ประสานงานผลิตและจัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

 1. นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย
 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและผู้รับจ้างผลิตต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและราคาของสินค้าที่จัดซื้อ
 3. สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของผู้รับจ้างผลิตต่างประเทศ   เพื่อนำเสนอการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือการคัดเลือกในการจัดซื้อเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
 4. ควบคุมการดำเนินการตามแผนงานของส่วนงาน ตลอดจนพัฒนาระบบการทำงานเพื่อปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศในแถบ เอเชีย  จีน  ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น
 6. ปฏิบัติงาน  5   วัน /  สัปดาห์  ( จันทร์ – ศุกร์  8.00 – 17.00 น. )

คุณสมบัติเฉพาะทาง :

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีนหรือที่เกี่ยวข้อง  
 • ทักษะการใช้ภาษาจีนอยู่ในระดับดีมาก ผลการทดสอบ HSK 5 หรือสูงกว่า
 

คุณสมบัติทั่วไป :

 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 28-35 ปี  
 • มีบุคลิกภาพที่ดีสามารถประสานงานกับทุกระดับตำแหน่งงานในองค์กรได้
 • มีความคิดริเริ่ม ภาวะผู้นำ บริหารคนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์
 • หากใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
สมัครงานนี้
ฟอร์มสมัครงาน ONLINE CLICK ...

การสรรหาพนักงาน

การสมัคร

     สมัครงานโดย จดหมายแนะนำตัวหรือใบสมัครออนไลน์  จากนั้นทางบริษัทฯ  จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากความต้องการของเรา เจ้าหน้าที่สรรหาจะติดต่อท่านในขั้นตอนต่อไป โดยในขั้นตอนนี้ เราต้องการพิจารณาเอกสารแนะนำประวัติผู้สมัคร ใบรายงานผลการศึกษาและเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ที่สำคัญ

การทดสอบและสัมภาษณ์

      หากผู้สมัครผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สรรหาจะทำการนัดหมายผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลล์ทำการทดสอบและสัมภาษณ์  โดยจะทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครหลังจากผู้สมัครผ่านการทดสอบของบริษัทตามตำแหน่งงานที่สมัครแล้ว

รับเข้าทำงาน

    สมัครที่ได้ทำงานกับเราจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า รวมถึงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ  พนักงานที่มีผลงานดีจะได้รับรางวัลเป็นโอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพ เปิดโลกใหม่สู่อนาคต เริ่มอาชีพของคุณกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานบวช
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือ/เบี้ยเลี้ยง(ภายใน:ต่างประเทศ)
 • สวัสดิการค่าความสามารถทางภาษา
 • สวัสดิการค่าตำแหน่งงาน
 • สวัสดิการค่าน้ำมันรถ
 • สวัสดิการเบี้ยขยัน
 • สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
 • เงินรางวัลการขาย
 • ค่าแนะนำพนักงานใหม่(สายปฏิบัติการ)
 • เงินช่วยเหลือค่าประกันรถยนต์และยางล้อ (พนักงานขาย)
 • ประกันสังคม
 • เงินรางวัลประจำปี (ตามนโยบายและผลประกอบการ)
ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
 • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กิจกรรมประจำปีของบริษัท
 • สัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • วันกีฬาภายใน
 • ชุดของขวัญ สำหรับพนักงานคลอดบุตร
 • การเยี่ยมไข้พนักงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ห้องรับประทานอาหาร-เครื่องดีม
 • ส่วนลดสินค้าสำหรับพนักงาน
 • รถรับส่งพนักงาน
 • การลากิจ
การดูแลสุขภาพ

บริษัท ต้องการให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง  ดังนั้นเราจึงมอบผลประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพ ดังต่อไปนี้

 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานเข้างานใหม่
การฝึกอบรมและพัฒนา

เราให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของพนักงานโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ดังนี้

 • การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภายใน
 • การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภายนอก
 • การศึกษาดูงานต่างประเทศ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หลัก 5 ประการ (5 Principles) 

    หลัก 5 ประการ (5 Principles) คือ แนวทางการทำงานของพวกเรา ที่มุ่งเน้นให้บริการงานด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) การพัฒนาบุคลากร (HRD) การจัดการงานธุรการทั่วไป  (HRA) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ST)

รักงาน

” รักงาน “
รักงานที่ทำ ถือเป็นพื้นฐานที่องค์กรต้องการจากพนักงานของตัวเอง

รักองค์กร

” รักองค์กร “
แสดงออกถึงการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีด้วยกัน ทั้งสองฝ่าย

รักความชื่อสัตย์

” รักความชื่อสัตย์ “
ความชื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการอย่างยิ่ง

รักเพื่อนร่วมงาน

 ” รักเพื่อนร่วมงาน “
เสริมสร้าง การทำงาน เป็นทีมรู้รัก สามัคคี

รักลูกค้า

” รักลูกค้า “
การเอาใจใส่ พร้อมให้บริการทั้งลูกด้ภายใน และลูกค้ภายนอก

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ต้องเตรียม
สำหรับเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบการสมัครงานโดยทั่วไปจะได้เเก่
1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบเเสดงผลการเรียน
5. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ถ้าตำเเหน่งงานนั้นต้องการ) (ถ้ามี)
6. สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์ (ถ้าตำเเหน่งงานนั้นต้องการ) (ถ้ามี)
7. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานเเละเงินเดือนที่ทำงานก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)
8. ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลภาครัฐ)
*** เอกสารที่ต้องเตรียมมาวันสัมภาษณ์งาน ***