SMART INNOVATION

CYBER SECURITY | Cobwebs Technologies – AI-Powered Web Intelligence

ระบบสืบค้นข้อมูลเว็บและข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
Cobwebs provides a leading AI-powered, user-friendly search engine for deep, automated web investigations. Extract critical, intelligent insights with ease and efficiency from numerous internet

Click me!

เราเปิดบริการ Virtual Web & Event Platform | METAVERSE PLATFORM

เราเปิดบริการ Virtual SMART City Tour 360° Platform | METAVERSE PLATFORM

Virtual SMART City Tour 360° Platform
Smart City คืออะไร? ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

       องค์การสหประชาชาติ (United Nation) ได้ประมาณการว่า ภายในปีค.ศ. 2050 จะมีจำนวนประชากรบนโลกเพิ่มขึ้นอีก 2 พันล้านคน ส่งผลให้เมืองขนาดใหญ่แบบมหานคร Mega Urban City มีจำนวนมากขึ้นในอีก 15 ปีข้างหน้า และจากสถิติเฉลี่ยในปัจจุบัน มีผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ราว 55% ในขณะที่ 45% อาศัยอยู่นอกเขตเมืองโดยในอีก 30 ปีข้างหน้า คาดว่าสัดส่วนผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่จะเพิ่มเป็น 68% สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีอัตราการอยู่อาศัยในเมืองใหญ่อยู่ที่ประมาณ 50% (Research by Siemens) 

       นอกเหนือจากเมืองขนาดใหญ่แบบมหานคร Mega Urban City ที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือ โรคระบาดร้ายแรงต่าง ๆ (Pandemic) ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้การพัฒนาเมืองใหญ่ และการเตรียมการในด้านต่าง ๆ เพื่อรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวกลายเป็นภารกิจสำคัญ อาทิ การบริหารสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและที่พักอาศัย การบริการทางสังคม บริการด้านสาธารณสุข หรือแม้แต่การศึกษา ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีเดิม ๆ ที่มีอยู่ ในขณะที่เทรนด์การเติบโตของมหานคร (Urbanization) และดิจิทัลไลเซชั่น (Digitalization) ได้พัฒนามาจนเกิดเป็นมิติใหม่สำหรับคนเมือง ดังนั้น “เมืองอัจฉริยะ” จึงเป็นหนึ่งในคำตอบที่จะเข้ามาช่วยบริหารเรื่องใหม่ๆ เหล่านี้การเพิ่มขึ้นของมหานครดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งที่มาของการสร้างเมืองอัจฉริยะ

ทั้งนี้ ระบบเราสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ และปรับแต่ง (Customization) ให้รองรับตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด

ตัวอย่าง CLICK ME!

Virtual SMART City Tour 360° Platform

Smart City คืออะไร? ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

     เมืองอัจฉริยะเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข  อย่างยั่งยืน  เมืองอัจฉริยะแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทได้แก่

–  สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
–  เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
–  พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
–  การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)
–  การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
–  การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)
–  พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
 
   ซึ่งการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น จำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีสำคัญ 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
1. สมาร์ทกริด (Smart Grid) หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
2. อาคารอัจฉริยะ (Smart Building)
3. ระบบไอซีทีอัจฉริยะ (Smart ICT : Smart Information and Communication Technology)


ตัวอย่างของเมืองอัจฉริยะ

    Virtual SMART City Tour 360° Platform  คือ การจัดทำการ Shop ,Home ,Business ,ศูนย์การค้า และสถานศึกษา  อื่นๆ บน Web Site แบบ 360 องศาผ่าน Online ใช้ในการนำเสนอองค์ความรู้ ห้องแสดงผลงาน หรือนำเสนอสินค้า เป็นแนวความคิดใช้งานได้จริง ทั้งยังเป็นเป็นวิธีที่สามารถสร้างโอกาสของการเห็นการรับชมได้ง่าย เป็นอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มยอดขายยอดคนเข้าชมสามารถดูสถิติได้ และการเรียนรู้ เพิ่มความสะดวกสบายอยู่ที่ใหนก็สามารถเข้าชมได้ และช่วยลดการเเพร่เชื้อโรค Covid-19อีกด้วย…

เปิดบริการ Virtual SMART City Tour 360° Platform
& METAVERSE PLATFORM

More
ปรึกษาฟรี

NIA จับมือพันธมิตรสร้าง “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” รวมพลัง “พลิกฟื้นประเทศ…ด้วยนวัตกรรมไทย”

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เดินหน้าต่อยอดแพลตฟอร์ม นวัตกรรมประเทศไทย ระดมความร่วมมือหน่วยงานชั้นนำของประเทศจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสมาคมธุรกิจ มาร่วมกันสร้าง เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในการ พลิกฟื้นประเทศ…ด้วยนวัตกรรมไทย โดยร่วมกันเป็นผู้แทนในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความตื่นตัว และความภาคภูมิใจในนวัตกรรมฝีมือคนไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความชำนาญระหว่างกัน ล่าสุดมีเครือข่าย 73 องค์กร ที่ตอบรับและพร้อมจะขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นคือการก้าวสู่อันดับ 1 ใน 30 ของประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก ภายในปี 2573 และนำประเทศไทยก้าวเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม Berry B Group Co., Ltd. เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผู้พัฒนาระบบ More..

ขอขอบคุณ: https://site.nia.or.th/

ตัวอย่าง CLICK ME!

เปิดบริการแพลตฟอร์ม SMART VIRTUAL MAll 360°

SMART VIRTUAL MAll คืออะไร

       Smart VIRTUAL MAll คือ คือการเป็นแพลตฟอร์มแบบ Virtual Mall แห่งแรกของโลกที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปชมและช้อปสินค้าและบริการต่างๆ บนแพลตฟอร์มในรูปแบบการใช้งานแบบ VR 360 องศา ภายใต้บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่จำลองมาจากศูนย์การค้าหรือร้านค้าจริงๆ ผ่าน Online ใช้ในการนำเสนอองค์ความรู้ ห้องแสดงผลงาน หรือนำเสนอสินค้า เป็นแนวความคิดใช้งานได้จริง ทั้งยังเป็นเป็นวิธีที่สามารถสร้างโอกาสของการเห็นการรับชมได้ง่าย เป็นอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มยอดขายยอดคนเข้าชมสามารถดูสถิติได้ และการเรียนรู้ เพิ่มความสะดวกสบายอยู่ที่ใหนก็สามารถเข้าชมได้ และช่วยลดการเเพร่เชื้อโรค Covid-19อีกด้วย…

ระบบเราสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ และปรับแต่ง (customization) ให้รองรับตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด

เปิดบริการแพลตฟอร์ม VIRTUAL MAll 360° Platform

ปรึกษาฟรี More
ปรึกษาฟรี

ขอขอบคุณ: www.stayinstylebangkok.com/mainmenu

ตัวอย่าง CLICK ME!

เปิดบริการแพลตฟอร์ม SMART SHOP 360 องศา

SMART SHOP คืออะไร

       Smart Shop คือ การจัดทำการ Shop บน Web Site แบบ 360 องศาผ่าน Online ใช้ในการนำเสนอองค์ความรู้ ห้องแสดงผลงาน หรือนำเสนอสินค้า เป็นแนวความคิดใช้งานได้จริง ทั้งยังเป็นเป็นวิธีที่สามารถสร้างโอกาสของการเห็นการรับชมได้ง่าย เป็นอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มยอดขายยอดคนเข้าชมสามารถดูสถิติได้ และการเรียนรู้ เพิ่มความสะดวกสบายอยู่ที่ใหนก็สามารถเข้าชมได้ และช่วยลดการเเพร่เชื้อโรค Covid-19อีกด้วย…

ระบบเราสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ และปรับแต่ง (customization) ให้รองรับตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด

เปิดบริการแพลตฟอร์ม VIRTUAL SMART SHOP 360°  Platform

More

ขอขอบคุณ: นิทรรศการกองทัพเรือ.COM

ตัวอย่าง CLICK ME!

ขอขอบคุณ: https://kmutnb-inno.top/

ตัวอย่าง CLICK ME!

เปิดบริการแพลตฟอร์ม SMART Virtual Exhibition 360°

SMART Virtual Exhibition 360°  คืออะไร

      บริการ Virtual Tour 360° | Virtual Tour E-exhibition  คือการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality ในการแสดงภาพเสมือนจริงรอบสถานที่ในแบบ 360 องศา มีจุดเด่นตรงที่สามารถทำให้ผู้เข้าชมตอบสนองกับภาพที่เห็นได้ เสมือนกับกำลังเข้าเยี่ยมชมในสถานที่นั้นจริงๆ บน Web Site / Mobile แบบ 360 องศาผ่าน Online ใช้ในการนำเสนอองค์ความรู้ ห้องแสดงผลงาน หรือนำเสนอสินค้า เป็นแนวความคิดใช้งานได้จริง ทั้งยังเป็นเป็นวิธีที่สามารถสร้างโอกาสของการเห็นการรับชมได้ง่าย เป็นอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มยอดขายยอดคนเข้าชมสามารถดูสถิติได้ และการเรียนรู้ เพิ่มความสะดวกสบายอยู่ที่ใหนก็สามารถเข้าชมได้ และช่วยลดการเเพร่เชื้อโรค Covid-19 อีกด้วย…

เสน่ห์ของนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์

         ถ่ายทอดความเป็นไปต่าง ๆ ของสิ่งที่ต้องการแสดง ให้ผู้ชมได้เห็น ได้เข้าใจอย่างแจ่มชัด รวดเร็ว เป็นวิธีการนำเสนอองค์ความรู้ที่ใช้กุศโลบายอันแยบยล ในการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจใคร่รู้ในเรื่องราวสาระ และแนวความคิด ทั้งยังเป็นเป็นวิธีที่สามารถสร้างโอกาสของการเห็นการรับชมได้ง่าย เป็นอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน  และการเรียนรู้บางอย่างที่เกินปกติวิสัยที่จะมีโอกาสเช่นนั้น

ระบบสามารถแชต และ vote
• แชท : ตั้งค่าการแชทแบบส่วนตัวและแบบกลุ่มแยกสำหรับผู้เข้าร่วมและผู้อภิปราย
• Q&A และการสำรวจ : สามารถ vote หรือตั้งคำถามเพื่อให้คนร่วมสัมมนาสสามารถตอบคำถามได้อย่างสดๆ
• Attention Indicator : ติดตามว่าผู้ชมของคุณมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณอย่างไร และผู้ชมคนไหนสนใจมากที่สุด

ระบบเราสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ และปรับแต่ง (customization) ให้รองรับตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด

เปิดบริการแพลตฟอร์ม VIRTUAL E-EXHIBITION 360°  Platform

More
ปรึกษาฟรี

เราเปิดบริการ METAVERSE PLATFORM

       “Metaverse ประกอบด้วยคำนำหน้า “meta” และต้นกำเนิด “verse“; คำนี้มักใช้เพื่ออธิบายแนวคิดของการวนซ้ำของอินเทอร์เน็ตในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่เสมือน 3 มิติที่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับจักรวาลเสมือนที่รับรู้ metaverse ในความหมายที่กว้างขึ้นอาจไม่เพียงหมายถึงโลกเสมือนจริงเท่านั้น

จำหน่าย Hardware: VR Gaming | Samsung Gear | VR HTC Vive – Steam VR | Oculus Rift | Playstation | VR Google Cardboard | Augmented Reality AR | Microsoft Hololens | Magic Leap | Reviews | VR Videos | VR Apps

More

ขอขอบคุณ: https://lampangexpo.com/

ตัวอย่าง Click me!

เปิดบริการแพลตฟอร์ม City virtual trade show

         หอการค้าจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ กกร ลำปาง ร่วมทำงานกับพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการ Lampang virtual trade show #งานมหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปางในระบบออนไลน์เสมือนจริง

          Lampang Virtual Trade Show: Ceramic & Craft Fair ครั้งแรกของประเทศไทย! พบกับลูกเล่นหลากหลายที่ให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสกับนวัตกรรมการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ อาทิถ่ายรูปกับซุ้มทางเข้าประตู เซลฟี่กับมาสคอต “น้องชาม” หรือ ถ่ายรูปคู่กับสถานที่สำคัญๆ ภายในงานผ่านระบบ 360 Virtual Tours และ Augmented Reality (AR)

        พลาดไม่ได้! 20 – 29 พฤษภาคม 2564 นี้ ที่ lampangexpo.com
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดาวน์โหลด e-Brochure ฟรี! ที่ lampangexpo.com

More
ปรึกษาฟรี

ระบบเราสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ และปรับแต่ง (customization) ให้รองรับตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด

ตัวอย่าง Click me!

เปิดบริการแพลตฟอร์ม SMART HOME

ความปลอดภัยอัจริยะ
   เพื่อความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในบ้านของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อระบบได้ทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจดูความเรียบร้อยภายในบ้าน แม้กระทั่งการล็อคประตู

     ให้พื้นที่การใช้ชีวิตของคุณควบคุมผ่านระบบอัตโนมัติ คุณสามารถควบคุมม่าน เปิดปิดไฟ และเสียงดนตรี แม้กระทั่งการล็อคประตูในขณะที่คุณกำลังจะเข้านอนแล้วได้ทั่วทั้งบ้านด้วยระบบอัตโนมัติ

บ้านอัจฉริยะคืออะไร
ถึงแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ Smart Product ออกมามากมายในปัจจุบัน แต่อุปกรณ์เหล่านั้นก็ยังคงไม่สามารถเชื่อมตัวและทำงานร่วมกันได้เพียงพอที่จะให้คุณได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของสมาร์ทโฮม

More
ปรึกษาฟรี

ระบบเราสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ และปรับแต่ง (customization) ให้รองรับตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด

ตัวอย่าง Click me!

เปิดบริการแพลตฟอร์ม SMART IoT

Smart IoT | เชื่อมโยงทุกสิ่ง เติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย อุปกรณ์ (INTERNET OF THINGS)

        เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเชื่อมต่อธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things คือการเชื่อมต่อทุกสิ่ง โดยการเอาเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามาช่วยในธุรกิจของคุณ เช่น การอ่านค่ามิเตอร์ต่างๆ เช่น มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟ, ค่าความเป็นกรด-เบส, ค่าความชื้น, ค่าของเสียในน้ำ และอื่นๆ รวมถึงส่งข้อมูลแบบreal time ผ่าน application เพื่อให้รู้ผลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส การทำงานที่อัจฉริยะ การส่งข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มรายรับได้อีกด้วย เรารับปรึกษาทั้งงานเล็กจนไปถึงงานใหญ่ สามารถปรึกษาก่อนได้ว่าใช้เทคโนโลยี Iot ร่วมกับธุรกิจคุณได้ยังไงบ้าง รวบรวมคัดสรรอุปกรณ์ IoT ต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่ให้คุณสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ IoT ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้คุณ

More
ปรึกษาฟรี

ระบบเราสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ และปรับแต่ง (customization) ให้รองรับตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด

ตัวอย่าง Click me!

เปิดบริการแพลตฟอร์ม SMART RFID & NFC

       บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย อุปกรณ์ RFID(Radio-frequency identification)

        เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID Technology) ใช้คลื่นวิทยุ (Radio frequency) ในการทำงาน และคลื่นวิทยุที่ใช้ในเทคโนโลยีอาร์เอไอดี (RFID) จะอยู่ในช่วงความถี่ระหว่าง 30 Hzและ 300 GHz ปัจจบันเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) ได้มีการพัฒนาขึ้นไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยี UHF RFID Tag สำหรับคลื่นความถี่ UHF ได้มีการพัฒนาให้สามารถทำงานบนพื้นผิวโลหะหรือคววมชื้นได้มากขึ้น 

        Near Field Communication (NFC) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบไร้สาย และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์  เทคโนโลยีไร้สายที่นำมาใช้ใน NFC คือเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) ใช้คลื่นความถี่ 13.56 Mhz.  ซึ่งเทคโนโลยี NFC จะรองรับกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

RFID PRODUCTS :สินค้าที่เป็นไปได้ในการนำ RFIDไปใช้งานมีหลากหลาย

More
ปรึกษาฟรี
ขอขอบคุณ:/codecanyon.net/item/smart-hospital-hospital-management-system/

เปิดบริการแพลตฟอร์ม Smart Hospital 

   Smart Hospital is Modern and Complete Hospital Automation Software that suites to almost every hospital or medical institution from patient OPD visits to Operation to Pathology Test etc. It includes 25+ modules with 8 inbuilt users (Super Admin, Admin, Doctor, Accountant, Pathologist, Radiologist, Receptionist and Patient) panel.
 
Hospital Management System
 
– Added Mobile App support (Android mobile app release is expected till end of September)
– Added Charge Type CRUD
– Added Asynchronous Datatable loading
– Disabled Discharged Patient edit

– Added Zoom Live Consultation module
– Added Zoom Live Staff Meeting
– Added Pathology Test Report
– Added Radiology Test Report
– Added Symptoms selection
– Added Balance Report
– Added Multi Language active support
– Added Prescription Notification
– Added Discharge Summary
– Added Balance Reports
– Added One Click Updater
– Added 5 new Payment Gateways (Instamojo, Paystack, Razorpay, Paytm and Midtrans)

ระบบเราสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ และปรับแต่ง (customization) ให้รองรับตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด
More Contact Us
ปรึกษา 092-247-9741 เพิ่มเติม CLICK ME!

ตัวอย่าง บริการระบบของ SMART FARM ทำอะไรได้บ้าง?

แนวคิดของการทำเกษตรอัจฉริยะ

แนวคิดของการทำเกษตรอัจฉริยะ คือ การเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming) โดยเป็นการทำการเกษตรให้เข้ากับสภาพพื้นที่ เน้นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ เน้นประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จนถึงกระบวนการปลูกที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจวัดทั้งเรื่องของสภาพดิน ความชื้นในดิน แร่ธาตุในดิน ความเป็นกรดด่าง สภาพปริมาณแสงธรรมชาติ รวมถึงเรื่องศัตรูพืชต่าง ๆ บางประเทศมีการควบคุมสิ่งแวดล้อมผ่านการปลูกในโรงเรือน เพื่อป้องกันศัตรูพืชและสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

SERVICE APPLICATION & PRODUCT

เปิดบริการแพลตฟอร์ม SMART FARM

 
ONLINE / OFFLINE STATION

ระบบจะทำงานผ่านสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) ได้แก่ LAN, WiFi และ 3G และในกรณีไม่มีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ไฟดับ สัญญาณขาด หรือไม่ได้ต่อสัญญาณ ระบบก็ยังคงทำงานต่อได้ในแบบ Offline แต่จะทำงานตามการตั้งค่าครั้งสุดท้ายที่บันทึกไว้

CROP PROFILE

Crop Profile จะช่วยให้ชีวิตเกษตรกรง่ายขึ้น หากผู้ใช้ทราบวิธีการปลูกหรือดูแลพืชชนิดใดชนิดหนึ่งแบบละเอียด ผู้ใช้สามารถสร้างเป็น Crop Profile ตั้งแต่ก่อนเริ่มปลูก และให้ระบบทำงานดูแลพืชตั้งแต่วันแรกของการปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยว

DATA REPORT

ระบบจัดเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่อง โดยเก็บค่าวันที่ใช้งาน ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และระยะเวลาทำงานต่อครั้ง พร้อมจัดเก็บค่าตัวเลขจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ซึ่งระบบจะแสดงผลค่าตัวเลขเป็นตาราง, กราฟแท่ง, กราฟเส้น และผู้ใช้ยังดาวน์โหลดข้อมูลเก็บได้อีกด้วย

SMART DEVICES SYSTEM

ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการปลูกพืช เช่น ปั๊มน้ำ โซลินอยด์วาล์ว พัดลมระบายอากาศ ไฟสำหรับปลูกพืช ม่านบังแดดสำหรับโรงเรือน เป็นต้น โดยเป็นการควบคุมผ่านสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเช่นกัน

SMART IRRIGATION SYSTEM

ระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Box ลูกค้าสามารถตั้งเปิด/ปิดน้ำ (Timer) ได้ตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด โดยตั้งค่าผ่านระบบ และบันทึกเก็บไว้เป็นชุดตารางการให้น้ำ (Schedule)

SMART SENSORS

ระบบสามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้เซ็นเซอร์ช่วยวัดค่าตัวเลขที่มีความสำคัญต่อพืชหรือผลผลิต เช่น ค่าอุณหภูมิอากาศ, ความชื้นในอากาศ/ในดิน, ค่าวัด PH / EC ในน้ำ, ค่าความเข้มและปริมาณแสง PPFD เป็นต้น

อุปกรณ์ CONTROLLER

ระบบจัดการการปลูกพืชที่ใช้อุปกรณ์ IoTs

CONTROL SYSTEM

สามารถควบคุมการสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 8 โซนต่อเครื่อง, รองรับพื้นที่เกษตรกรรมสูงสุดถึง 20 ไร่ หรือ 8,000 ตารางวา และควบคุมปั๊มน้ำได้แรงสุด 40 A

INTERNET CONNECTION

อุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อให้รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย ได้แก่ สาย LAN ที่เชื่อมต่อจาก Router, สัญญาณไร้สาย WiFi และสัญญาณ 3G ,4G ,5G

DEVICES GUARANTEE

รับประกันตัวเครื่องนาน 1 ปี และรับประกันอุปกรณ์เซ็นเซอร์นาน 6 เดือน หลังจากวันที่ติดตั้งระบบ โดยไม่รวมกรณีความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือจากความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการติดตั้ง

STANDARD DEVICES

เราเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. จึงมั่นใจได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยในการนำไปใช้ เช่น อุปกรณ์ป้องกันไฟตก, โซลินอยด์วาล์ว Hunter, รีเลย์ Omron และ Schneider เป็นต้น

PILOT LIGHT

ไฟแสดงสถานะการทำงาน โดยจะแสดงตามจำนวนโซนที่ติดตั้ง ช่วยให้ทราบสถานะการทำงานของแต่ละโซน, ง่ายต่อการสังเกตการณ์ และผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

EMERGENCY STOP SWITCH

ผู้ใช้สามารถกดสวิทช์หยุดการทำงานฉุกเฉินได้ และเครื่องจะหยุดการทำงานในทันที เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อปัองกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ

บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย ระบบคุมควบ & อุปกรณ์ IoT (INTERNET OF THINGS)

ปรึกษา 092-247-9741 | Contact Us More

OUR SERVICE & SOLUTIONS

OUR SERVICE & SOLUTIONS - บริการของเรา

NETWORK SECURITY & SMART IOT

ระบบเราสามารถพัฒนา ซอฟต์แวร์ และปรับแต่ง (customization) ให้รองรับตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด

เราผู้ให้คำปรึกษาด้าน IoT Security | Tel:092-247-9741

NETWORK SECURITY & IOT

สรุปประเด็นด้านความปลอดภัยของ IoT ในปัจจุบัน

   Forrester หน่วยงานวิจัยและให้คำแนะนำทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจชั้นนำของโลก ได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายของเทคโนโลยี Internet of Things ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

  • อุปกรณ์ IoT ส่วนใหญ่ยังคงขาดศักยภาพพื้นฐานด้านความปลอดภัย
  • มาตรฐานและโปรโตคอลสำหรับ IoT มีจำนวนมากจนเกินไป ทำให้เป็นจุดบอดทางด้านความปลอดภัย
  • ขอบเขตและการขยายระบบของ IoT ก่อให้เกิดปัญหาด้าน Visibility
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลยังคงที่ถกเถียงกันสำหรับการใช้ IoT

ที่มา:https://www.catcyfence.com/it-security/article/6-technology-in-iot-security/

6 เทคโนโลยีด้าน IoT Security ที่ควรจับตามอง

    จากปัญหาและความท้าทายที่ได้กล่าวไปข้างต้น Forrester ได้ทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเทคโลยีสำคัญ 6 รายการทางด้าน IoT Security ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต ดังนี้

1. ความปลอดภัยบนเครือข่าย IoT

2. การพิสูจน์ตัวตนบน IoT

3. การเข้ารหัสข้อมูลบน IoT

4. PKI สำหรับ IoT

5. การทำ Security Analytics บน IoT

6. ความปลอดภัยของ API บน IoT

ดังนั้น เราจึงมีการจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า

ที่มา:https://www.catcyfence.com/it-security/article/6-technology-in-iot-security/

INDUSTRIES-กลุ่มอุตสาหกรรม

INDUSTRIES-กลุ่มอุตสาหกรรม

-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน HOSPITAL&HEALTH CARE
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน SME & E-Commerce
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Education
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Jewelry
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Real Estates
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Travel & Hotel
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Technology
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Automotive
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Food & Drink
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Retails & Consumer Goods
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Event & Organizer
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Financial & Banking
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Industrial & Energy
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Cosmetic & Beauty
-กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมด้านLogistics & Transportation
– บุคคลทั่วไป บริษัทห้างร้าน องค์กร หน่วยงานต่าง
-Multifamily Real Estate – คอนโดมิเนียม, หอพัก
-Places of Interest – พิพิธภัณฑ์, สถานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น
-Travel and Hospitality – โรงแรม, รีสอร์ท, สปา
-Business Listings – ร้านค้าปลีกต่างๆ, ร้านอาหาร, ค่าเฟ่
-Commercial Real Estate – โกดัง, อาคารสำนักงาน, อสังหาริมทรัพย์
-Industrial – โรงงานอุตสาหกรรม
-อื่นๆ เช่น สนามกอล์ฟ, ไร่, ฟาร์ม, สถานที่จัดงานอีเวนท์, โชว์รูม ,ร้านค้า ฯลฯ

บริการให้คำปรึกษาฟรี

แค็ตตาล็อก Catalog ผลิตภัณฑ์ สอบถามเพิ่มเติม Line@Berryb.