บริจากสิ่งของช่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบประชาชนทุกระดับ ทางผู้บริหารทั้ง 3 องค์กร

ได้เเก่ Berry B Group Co., Ltd | Toy Worldwide Co., Ltd | ToysMarketOnline.com เห็นชอบจัดหาสิ่งของเพื่อบริจากช่วยเหลือโรงพยาบาล