รอประกาศผลคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบ วันที่ 20 เมษายน 2564

 
 

ใครไอเดียดีเราพร้อมส่งเสริม Innovation- คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก สร้างฝันเป็นจริง…

     ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ การนำไปพัฒนาต่อยอดและการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์….

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ทุกสายงาน ทุกสายอาชีพ หรือ บริษัท ห้าง ร้าน และบุคคลทั่วไป

KMUTNB INNOVATION AWARDS 2021

สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ 2564

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Grand Prize จำนวน 1 รางวัล

รวมเงินรางวัลมูลค่าทั้งสิ้น 210,000.00 บาท

(โดยการพิจารณาคัดเลือกจากผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากทั้ง 2 ประเภท)

🎊 ประกาศผลคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบ วันที่ 20 เมษายน 2564 🎊

'New Normal' เตรียมพบกับ Virtual Exhibition Webmore

KMUTNB INNOVATION AWARDS 2021 | “โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ ประจำปี 2564”
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

👍คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก สร้างฝันเป็นจริง👍

     เปิดรับบริษัท หน่วยงาน องค์กร ลงโฆษณา ร่วมสนับสนุนงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อันเป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษา เยาวชน ผู้ประกอบการไทย และยังผลไปถึงการสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ สร้าง start up ให้เกิดขึ้นใหม่

เปิดรับผู้สนับสนุนหลัก ลงโฆษณาอย่างเป็นทางการ สนใจTel: 094-495-2563

เปิดรับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ Click me!

🎊 ประกาศผลคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบ วันที่ 20 เมษายน 2564 🎊

กำหนดการ(บุคลากร/นศ. มจพ. และบุคลทั่วไป ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมประกวดฯ)

👉เปิดรับสมัคร (ออนไลน์) [ วันที่ 1 มกราคม – 15 มีนาคม 2564 (23.59 น.) ]

👉ส่ง VDO คัดเลือก [ วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 (23.59 น.) ]

👉ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด (VDO, Poster) online [วันที่ 20-30 เมษายน 2564 ]

👉แสดงนิทรรศการ online [วันที่ 1 พฤษภาคม 2564]

👉ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย [วันที่ 23 พฤษภาคม 2564]

👉ผู้เข้ารอบสุดท้าย นำเสนอผลงานและรับมอบรางวัล [ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ]

คุณสมบัติและการรับสมัครเสนอผลงานเข้าประกวด Click me!


QR Code: Scan เพื่อสมัคร
สมัครได้ที่ : คลิ๊ก link ใบสมัคร > https://stri.kmutnb.ac.th/innovation/2021/
(ตาม link ใบสมัคร จะมีแบบฟอร์มต่างๆ และ ตัวอย่างการกรอกข้อมูล)
สอบถามเพิ่มเติม โทร : คุณต้น 092-247-9741
คลิ๊ก link http://nav.cx/27prMoH

Click me!

QR Code: Scan เพื่อสอบถามเพิ่มเติม Line@Berryb

บริษัท เบอร์รี่ บี กรุ๊ป จำกัด (ผู้แทนการจัดงาน)
โทร : คุณต้น 092-247-9741
คุณจิล หรือ คุณเจ 094-496-6547
E-mail: admin@berryb.co.th
สนใจติดต่อขอเป็นผู้สนับสนุน(Sponsor)
โทร : 094-495-2563 (คุณต้น)

นวัตกรรม แบ่งเป็น 2 หมวดหมู่ และ 13 คลัสเตอร์

1. Innovative Ideas (id)

INNOVATIVE IDEAS (ID) คือ
การแสดงแนวคิดขึ้นเริ่มต้น โดยการประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานมาสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยอาจยังไม่ได้มีทดลอง หรือ พิสูจน์องค์ประกอบของแนวคิด

รางวัลชนะเลิศ
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 40,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

CLICK ME!
  • 🎉ผู้มีสิทธิ์สมัคร: – นักประดิษฐ์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป และ/หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง

2. Innovative Products

INNOVATIVE PRODUCTS (IP) คือ
การแสดงผลงานที่มีความพร้อมใช้งาน โดยองค์ประกอบแต่ละส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้ มีการทดลองใช้งานพร้อมพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

รางวัลชนะเลิศ
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 40,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

CLICK ME!
  • 🎉ผู้มีสิทธิ์สมัคร: – นักประดิษฐ์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป และ/หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง

เงื่อนไขการประกวด

👉เงื่อนไขการประกวด

     1. ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นผู้ประดิษฐ์แบบบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ มีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีได้กลุ่มละไม่เกิน 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้น ๆ

    2. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน ยกเว้นกรณีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ผลงาน

   3. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่มีอยู่เดิมและได้พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 30%

   4. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติมาก่อน

   5. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

   6. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการประกวดนี้

CLICK ME!
  • 🎉ผู้มีสิทธิ์สมัคร: – นักประดิษฐ์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป และ/หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง

13 กลุ่มคลัสเตอร์ ดังต่อไปนี้

1.Robotic & Automation – หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
2. Energy / Storage – พลังงาน/เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน = การพัฒนาแบตเตอรี่ พลังงานหมุนเวียน
3. Next Generation Vehicle – ยานยนต์สมัยใหม่ = การพัฒนายานยนต์ อาทิ รถยนต์ เรือ เพื่อตอบสนองต่อยุคดิจิทัลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. Medical /Aging – การแพทย์/ผู้สูงวัย = เกี่ยวกับทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อผู้สูงวัย
5. Agriculture – การเกษตร = Smart Farming อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร
6. IT/Digital/Communication/Electronic – สารสนเทศ/ดิจิทัล/การสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ = ระบบสื่อสาร หรือแพลตฟอร์มของคนอื่นมาประยุกต์ รวมถึงระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต Data Center Cloud Computing

7. Aviation – การบิน = เครื่องบิน สนามบิน ธุรกิจและอุตสาหกรรมการบิน
8. Materials – วัสดุ = การพัฒนาวัสดุสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลาสติกชีวภาพ วัสดุมวลเบา โลหะ เซรามิกส์ ฯลฯ
9. Social – สังคม = การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
10. Creative Economy – เศรษฐกิจสร้างสรรค์ = เศรษฐกิจที่ยั่งยืน การนำเข้า-ส่งออก การเงิน การค้าขาย การลดต้นทุนการผลิต การออกแบบเมืองต้นแบบ Smart City

11. Environment – สิ่งแวดล้อม = การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหามลพิษ มลภาวะทั้งทาง อากาศ ดิน และน้ำ
12. Rail System – ระบบราง = เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง
13. Advanced Computations and Programming – คอมพิวเตอร์และโปรแกรมชั้นสูง = การพัฒนาโปรแกรม/ซอฟแวร์ ด้วยตัวเอง และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์

Click me!

คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

ด่วน!!! 👉เปิดรับผู้สนับสนุนหลัก (Sponsor) เพื่อสารต่อนวัตกรรมไทยให้ไกลไปทั่วโลก…

สนับสนุนงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อันเป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษา เยาวชน ผู้ประกอบการไทย และยังผลไปถึงการสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ สร้าง start up ให้เกิดขึ้นใหม่

 NEW!!! เตรียมพบกับ Virtual Exhibition Web

เปิดรับผู้สนับสนุนหลัก ลงโฆษณาอย่างเป็นทางการ Click me!

🎉คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก🎉

💥 DON’T MISS 💥
ราคา 20,000 บาท รับจำนวน 15 บริษัท

[ 9 ผลตอบแกน ที่ลูกค้าได้รับ ]

🎯 1.ขึ้นโลโก้ ในวันจ่ายทอดสด ตลอดเวลาการถ่ายทอด
🎯 2.ขึ้นโลโก้ที่หน้าเวที
🎯 3.ขึ้นโลโก้ที่เว็บไซต์ระบบเสมือนจริงของการจัดงานครั้งนี้ (Virtual Exhibition Web)

🎯 4.ขึ้นโลโก้ที่  https://str.kmutnb.ac.th/innovation/2021/ 
🎯 5.ขึ้นโลโก้ที่ www.berryb.co.th
🎯 6.ขึ้นโลโก้ที่ Facebook ของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

🎯 7.ขึ้นโลโก้ที่ Facebook ของ บริษัท เบอร์รี่ บี กรุ๊ป จำกัด
🎯 8.ขึ้นโลไก้ที่ไปสตอร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงาน
🎯 9.รับส่วนลด 20% แพ็คเกจคำบริการทำการตลาดออนไลน์

สนใจ Tel: 094-495-2563
แบบฟอร์มตอบรับผู้สนับสนุนหลัก Click me!

ปรึกษาฟรี

 Line@Berryb | Hotline:092-247-9741