รับพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning คือ การวางแผนการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีได้อย่างสูงสุด โดยจะเป็นการเชื่อมโยงระบบต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น ถ้าเป็น ERP ของบริษัท จะหมายรวมถึงตั้งแต่ระบบ ระบบงานด้านบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารการผลิต(MRP) รวมไปถึงระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผน การจัดซื้อจัดจ้าง การขาย และการบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานได้อีกด้วย

MRP

ปัจจุบัน ERP มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป ERP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์มาตรฐาน สามารถติดตั้งและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ERP Software มีหน้าที่รวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่างๆ เช่น งานวางแผน(Planning) งานผลิต (Production) งานขาย (Sale) งานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และงานบัญชีการเงิน (Accounting/Finance) ระบบขายหน้าร้าน (POS) แล้วเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลเดียวกัน มีการใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน (Common Processes) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อดีของการรวบรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลเดียวกันสามารถใช้ร่วมกันทั้งองค์กรได้

ERP Software คือ ซอฟต์แวร์ที่รวบรวมฟังก์ชั่นกระบวนการการทำงานต่างๆทั้งหมด ในองค์กร การเชื่อมโยงฟังก์ชั่นการทำงานเข้าด้วยกัน กระบวนการทำงานต่างๆ จะถูกออกแบบบนพื้นฐานวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในอุตสาหกรรมนั้นๆ (Best Practice) ก็คือการกำหนดกระบวนการในเชิงธุรกิจ ที่ได้มีการวิจัย และทดสอบมาแล้วว่า วิธีการ หรือกระบวนการ เหล่านั้น เป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ไว้ในระบบ ERP โดย ซอฟต์แวร์ของ ERP นั้นสามารถปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับ ลักษณะการดำเนินการของแต่ละธุรกิจ

MRP

เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารคลังสินค้า และงานบัญชีการผลิตซึ่งจบลง ได้ที่ ระบบที่ท่านสามารถออกแบบเองได้ สามารถเพิ่มฟังชั่นการทำงานได้ ดึงค่ารายงาน ทุก transaction และผู้บริหารสามารถ ดูแลควบคุมกิจการได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ในราคาคนไทย

ท่านพบปัญหาเหล่านี้หรือไม่

 • งบการเงินไม่ถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูลล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ!
 • ต้นทุนการผลิตของสินค้าบานปราย ควบคุมไม่ได้
 • ต้นทุนสูญเสียในการผลิตแต่ละครั้งมีอัตราสูง ควบคุมไม่ได้ แก้ไม่ตรงจุด
 • วันนี้ต้องผลิตสินค้าอะไรบ้าง ?
 • วัตถุดิบเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ?
 • ต้องใช้วัตถุดิบอะไร / จำนวนเท่าไหร่ ในการผลิต?
 • สั่งซื้อวัตถุดิบผิดชนิด ผิดประเภทที่ต้องการใช้ในการผลิต จนมีปริมาณมากเกินความต้องการในการผลิต! (เงินจม)
 • จำนวนวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปมีปริมาณเพียงพอกับการผลิต และความต้องการซื้อของลูกค้าหรือไม่ ?
 • ผลิตสินค้าไม่ทันความต้องการลูกค้า เพราะสั่งซื้อวัตถุดิบผิดไม่ตรงกับกระบวนการผลิตที่ต้องการ!

MRP ทำงานอย่างไร

1. การจัดทำแผนการผลิต พร้อมทั้งแสดงปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการใช้งาน หรือแสดงจำนวนวัตถุดิบที่คาดว่าจะใช้งาน เพื่อใช้ตรวจสอบกับคลังวัตถุดิบ โดยเปรียบเทียบกับ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้าตามการสั่งซื้อสินค้าจากภายนอก หรือการสั่งผลิตจากภายใน

      กำหนดแผนการผลิตหลักของสินค้าว่าประกอบด้วยกิจกรรม ระยะเวลาผลิต วัตถุดิบที่ใช้ จำนวนวัตถุดิบที่ใช้ เป็นต้น ก่อนที่จะเริ่มผลิต

      เมื่อมีใบสั่งผลิตสินค้า ระบบตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตหลักหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะกลับไปขั้นตอนที่หนึ่ง หากไม่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป

      ตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ผลิตว่าในคลังมีเพียงพอกับที่ต้องการผลิตหรือไม่

      จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อพร้อมสำหรับการผลิต หากมองในมุมระบบคือการจองวัถตุดิบ

      เข้าสู่กระบวนการผลิต

2. บันทึกการคงคลัง (Inventory Structure Records) คือการแสดงรายการวัตถุดิบในคลัง โดยแสดงรายการ จำนวนคงคลัง จำนวนวัตถุดิบที่ถูกเรียกใช้งาน จำนวนวัตถุดิบขั้นต่ำที่ต้องสั่งซื้อ เป็นต้น ซึ่งเมื่อวัตถุดิบถึงจุดสั่งซื้อ ระบบควรแจ้งเตือน เพื่อให้เกิดการสั่งซื้อวัตถุดิบ

3. บันทึกโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ (Production Structure Record) คือสินค้าหนึ่งชิ้นประกอบด้วยวัตถุดิบหลายส่วน หรือเรียกว่า Bill of Material Record (BOM) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ ส่วนบันทึกการคงคลัง เพื่อให้เห็นปริมาณ สำหรับการสั่งผลิตต่อไป แสดงภาพตัวอย่างของ BOM ได้ดังรูปด้านล่าง กล่าวคือ ส่วนประกอบต่างๆ ก่อนที่จะประกอบเป็นสินค้า ตั้งแต่ส่วนวัตถุดิบเล็กที่สุดไปหาใหญ่ หรือประกอบเป็นสินค้า พร้อมจำหน่าย

MRP เป็นโปรแกรม สำหรับการวางแผนการผลิต การควบคุมการทำงาน การควบคุมวัตถุดิบ การกำหนดรูปแบบ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เป็นโปรแกรมที่ครบถ้วนในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสีย บริหารจัดการวัตถุดิบที่ต้องใช้ จากสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป (BOM) เพื่อออกเอกสารใบสั่งผลิต เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ให้ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการจาก Sale Order พร้อมทั้งระบบอัตโนมัติว่าควรจะสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดใดบ้างที่ไม่เพียงพอ และต้องส่งวัตถุดิบใดบ้างเข้าไปยังเครื่องจักรที่ทำหน้าที่ผลิต การสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต และต้นทุนการผลิตที่แท้จริง แก้ไขผลผลิตจริงที่ไม่ตรงตามสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป

MRP

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก MRP

        *    ผู้บริหารสามารถทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริงได้

        *    ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

        *    วิเคราะห์ต้นทุน และกะเกณฑ์ปริมาณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจลดต้นทุน

        *    สามารถวางแผนการผลิต จัดการวัตถุดิบได้อย่างชาญฉลาด และคุ้มค่า

        *    ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ติดตามกระบวนการผลิต หรือลดการสต็อกวัตถุดิบที่ไม่จำเป็น

        *    ช่วยวิเคราะห์ และตัดสินใจเกี่ยวกับการขายจากสถิติที่ผ่านมา

        *    เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ MRP ผลิตสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม

        *    ป้องกันการสูญเสียโอกาสการขาย สินค้าและผลิตภัณฑ์

        *    รายงานปริมาณการสูญเสียในเชิงจำนวน และมูลค่า

        *    สามารถตรวจสอบ ประสิทธิภาพการผลิต ได้ทุกกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน

        *    หาสาเหตุข้อบกพร่อง เพื่อดำเนินการแก้ไข และป้องกันได้ไม่ให้เกิดซ้ำ ได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุดถูกจุด

โมดูลการทำงาน

MRP โปรแกรมสำหรับวางแผนการผลิต เหมาะกับผู้ผลิตทุกประเภทกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานในหลายระบบร่วมอยู่ด้วยกัน เช่น ระบบบัญชี ระบบสต็อกสินค้า ระบบขนส่ง ระบบตัวแทนจำหน่าย ระบบการตลาด เป็นต้น ทำให้งานผลิตสามารถผลิตสินค้า ได้ตรงตามความต้องการ ตรงตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ดี และจบกระบวนการได้อย่างสมบูรณ์ Avesta MRP มีหลากหลายโมดูล สำหรับการทำงานเพื่อให้ คุณสามารถเลือกเฉพาะโมดูลที่ต้องการใช้งานได้ หรือเลือกโมดูลที่เข้ากับกระบวนการทำงาน กระบวนการผลิต ความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ วัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งมีโมดูลที่ จำเป็นสำหรับการทำงานให้เลือกดังนี้

1. โมดูลการขายและการตลาด (Sales and Marketing Module)

2. โมดูลการบัญชี (Accounting and Billing)

3. โมดูลด้านการบริหารการผลิต
3.1 Bills of Materials (BOM)
3.2 Master Data
3.3 Production Scheduling
3.4 Inventory and Handling
3.5 Capacity Planning
3.6 Cost Determination

4. Business-to-Business Module (B2B)

5. E-Commerce Module

6. โมดูลควบกระบวนการผลิตสินค้า

7. Inventory, QC and Packing Module

8. โมดูลการจัดซื้อ (Purchasing)

9. โมดูลการจ่ายเงินเดือน (Payroll)

10. โมดูลบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

11. ERP Mobile inventory

12. Reporting Module

***เนื่องจากระบบถูกออกแบบเป็นลักษณะโมดูล (Modular Design) ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้เฉพาะโมดูลที่ต้องการใช้งานได้ หรือสามารถเพิ่มโมดูลการทำงานอื่นที่นอกเหนือจากนี้ได้***

บริการหลังการขายของเรา

 • เจ้าหน้าที่ติดตั้ง
 • อบรมการใช้งาน
 • เจ้าหน้าที่ support สนับสนุนทางเทคนิค
 • ปรับแต่ง แก้ไข ให้เข้ากับธุรกิจของคุณ
 • เพิ่ม / ลบ โมดูล ที่ต้องการ หรือไม่จำเป็น
 • ให้คำปรึกษา และสำรองข้อมูล

สนใจ ปรึกษาฟรี

BERRY B GROUP CO., LTD

266/4 Phaholyothin Rd., Anusawari,
Bang Khen, Bangkok 10220.

Hotline: 092-247-9741
E-Mail: admin@berryb.co.th
Line id: @Berryb | Click …
Office Hours :Monday–Friday9:00 AM–5:30 PM
Website: www.berryb.co.th