All CATALOG PRODUCT

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย

Hardware & Technology

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย

Digital Forensics & TacTical Equipment

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย

Technology & Security

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย

Software & Application

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย

Clean Technology

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย

Agriculture

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย

Healthcare

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย

PDPA Consulting Service

      เรามี มีบริการทางด้าน PDPA ช่วยให้องค์กรคุณ หมดกังวลเรื่องการเข้าตรวจสอบของ Audit หรือการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้ง ข้อมูลสำคัญขององค์กร และข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บ ใช้งาน และเผยแพร่อย่างปลอดภัยและเป็นระบบยิ่งขึ้น สอดคล้องตามกฎหมาย PDPA มาพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ตอบปัญหา ข้อหารือต่าง ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการปรับปรุงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทมากยิ่งขึ้น

Service and Etc.

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย

หมายเหตุ: เนื่องจากเรามีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า เราจึงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อของลูกค้าในเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตามเราสามารถส่งข้อมูลอ้างอิงตามคำขอของท่านได้

BERRY B GROUP CO., LTD.

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถูกแต่งตั้งประเทศไทย