Data Analytics & Data Science

      เทคโนโลยีทางด้านข้อมูล และการประมวลผล ก้าวหน้าไปมากแล้ว บริษัทและองค์กร ที่ตระหนักและเข้าใจถึงศักยภาพของ business analytics ในแบบต่าง ๆ จะสามารถเลือกนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันได้ในที่สุด  สำหรับสายธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ “Business Analytics” และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร หรือ ธุรกิจของคุณ และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรและธุรกิจของคุณได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะในยุค Big data นี้ ธุรกิจใช้ Data เพื่อหา Insights ที่ซ่อนอยู่ เปลี่ยนข้อมูลที่แสนธรรมดาให้กลายเป็น Insights นำไปสู่การวางเเผนเเละตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ .

ขอใบเสนอราคา CLICK ME!

service for Business

DATA SCIENCE
DATA ANALYSIS
STATISTICS FOR BUSINESS
DEEP LEARNING
MACHINE LEARNING
MATH FOR BUSINESS
QUANTITATIVE ANALYSIS
DATA VISUALIZATION

ปรึกษา และขอใช้บริการ/ขอใบเสนอราคา 

 Line@Berryb | Hotline:061-524-1661.