Flip book element

แผงโซล่าร์ JA 455W Mono Half-Cell Tier 1

– แผงโซล่าร์ JA 455W Mono Half-Cell Tier 1
– แผงชั้นนำ ยอมรับโดยผู้ติดตั้ง และ บริษัทใหญ่ๆทั่วโลก
– เทคโนโลยี Half-Cell ป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพจากเงา และ ป้องกัน Hotspot
– ทนทาน ทนแรงเชิงกลสูงและไม่เกิดสนิม
– รับประกันตัวแผงและวัสดุ 10 ปี
– รับประกันประสิทธิภาพยาวนานตลอดอายุการใช้งาน สูงถึง 25 ปี

Read more

Huawei 15kW 3 Phase On-Grid String Inverter

Huawei 15kW 3 Phase On-Grid String Inverter
– อินเวอเตอร์ Huawei 15kW 3Phase SUN2000-15K-M2 แบรนด์ชั้นนำ
– ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA
– ประสิทธิภาพการแปลงไฟสูง
– สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้
– รับประกันนาน 10 ปี ซ่อมศูนย์ไทย
– แถมฟรีอุปกรณ์รับ Wifi
– รองรับการต่อ Battery ของ Huawei โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น Hybrid
– รองรับ 2 MPPT

Read more

Huawei 20kW 3 Phase On-Grid String Inverter

Huawei 20kW 3 Phase On-Grid String Inverter
– อินเวอเตอร์ Huawei 20kW 3Phase SUN2000-20KTL-M2 แบรนด์ชั้นนำ
– ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA
– ประสิทธิภาพการแปลงไฟสูง
– สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้
– รับประกันนาน 10 ปี ซ่อมศูนย์ไทย
– แถมฟรีอุปกรณ์รับ Wifi
– รองรับการต่อ Battery ของ Huawei โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น Hybrid
– รองรับ 2 MPPT

Read more

Huawei 10kW 3 Phase On-Grid String Inverter

Huawei 10kW 3 Phase On-Grid String Inverter
– อินเวอเตอร์ Huawei 10kW 3Phase SUN2000-10KTL-M1 แบรนด์ชั้นนำ
– ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA
– ประสิทธิภาพการแปลงไฟสูง
– สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้
– รับประกันนาน 10 ปี ซ่อมศูนย์ไทย
– แถมฟรีอุปกรณ์รับ Wifi
– รองรับการต่อ Battery ของ Huawei โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น Hybrid
– รองรับ 2 MPPT

Read more

Huawei 3kW 1 Phase On-Grid String Inverter

Huawei 3kW 1 Phase On-Grid String Inverter
– อินเวอเตอร์ Huawei 3kW 1Phase SUN2000-3KTL-L1 แบรนด์ชั้นนำ
– ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA
– ประสิทธิภาพการแปลงไฟสูง
– สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้
– รับประกันนาน 10 ปี ซ่อมศูนย์ไทย
– แถมฟรีอุปกรณ์รับ Wifi
– รองรับการต่อ Battery ของ Huawei โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น Hybrid
– รองรับ 2 MPPT

Read more

Huawei 5kW 1 Phase On-Grid String Inverter

Huawei 5kW 1 Phase On-Grid String Inverter
– อินเวอเตอร์ Huawei 5kW 1Phase SUN2000-5KTL-L1 แบรนด์ชั้นนำ
– ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA
– ประสิทธิภาพการแปลงไฟสูง
– สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้
– รับประกันนาน 10 ปี ซ่อมศูนย์ไทย
– แถมฟรีอุปกรณ์รับ Wifi
– รองรับการต่อ Battery ของ Huawei โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น Hybrid
– รองรับ 2 MPPT

Read more

ระบบโซล่าเซลล์รูฟท็อป เซตออนกริด- Set on grid 20 KW มารตฐาน มีรับประกัน

Inverter

– อินเวอเตอร์ Huawei 3kW 1Phase SUN2000-3KTL-L1 แบรนด์ชั้นนำ
– ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA
– ประสิทธิภาพการแปลงไฟสูง
– สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้
 – รับประกันนาน 10 ปี ซ่อมศูนย์ไทย
– แถมฟรีอุปกรณ์รับ Wifi
– รองรับการต่อ Battery ของ Huawei โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น Hybrid
– รองรับ 2 MPPT

Read more

ระบบโซล่าเซลล์รูฟท็อป เซตออนกริด- Set on grid 15 KW มารตฐาน มีรับประกัน

Inverter

– อินเวอเตอร์ Huawei 3kW 1Phase SUN2000-3KTL-L1 แบรนด์ชั้นนำ
– ผ่านการรับรองจาก MEA และ PEA
– ประสิทธิภาพการแปลงไฟสูง
– สามารถดูการผลิตผ่านมือถือได้
 – รับประกันนาน 10 ปี ซ่อมศูนย์ไทย
– แถมฟรีอุปกรณ์รับ Wifi
– รองรับการต่อ Battery ของ Huawei โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น Hybrid
– รองรับ 2 MPPT

Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.