BIG DATA คืออะไร คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้ามาใช้งานในโลกปัจจุบัน ทำให้เกิดข้อมูลหรือ Data จำนวนมากขึ้นภายในระบเทคโนโลยี ทุกวินาที ซึ่งเมื่อสะสมต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ข้อมูลจะมีปริมาณมหาศาล เกินกว่าขีดความสามารถในการประมวลผล ของระบบฐานข้อมูล ธรรมดาที่จะรองรับได้ นอกจากนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้น ยังมีรูปแบบที่ ไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง ซึ่งไม่สามารถจะจัดเก็บในระบบ ฐานข้อมูลทั่วไปได้ ข้อมูลลักษณะนี้รู้จักกันในชื่อ “#BigData” การนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ ได้กลายเป็นสิ่งที่ แวดวงต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญ และในขั้นสูงสุดของการใช้ ประโยชน์จาก Big Data คือ การน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ #Artificial#Intelligence หรือที่เรียกกันว่า #Al มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถช่วยผู้บริหารองค์กรตัดสินใจ อย่างชาญฉลาดในเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มกำไรในธุรกิจ การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน และผลประโยชน์ด้านอื่นๆ

CR: นิทรรศการกองทัพเรือ.COM | หรือ Click https://xn--12cas5ddh4b9aabe7cxde1dk2a2e7i.com/

เพิ่มเติม https://www.berryb.co.th/data-analytics/

==========================

บริษัท เบอร์รี่ บี กรุ๊ป จำกัด
https://www.berryb.co.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร : คุณต้น 092-247-9741
Line@Berryb คลิ๊ก link http://nav.cx/27prMoH
ขอใบเสนอราคาได้ที่
E-mail:admin@berryb.co.th
==========================
#เบอร์รี่บีกรุ๊ป#Berrybgroup#chatbot#AI#อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง#Berryb#VirtualTour360°

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four × four =