SMART CITY คืออะไร? ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

       องค์การสหประชาชาติ (United Nation) ได้ประมาณการว่า ภายในปีค.ศ. 2050 จะมีจำนวนประชากรบนโลกเพิ่มขึ้นอีก 2 พันล้านคน ส่งผลให้เมืองขนาดใหญ่แบบมหานคร Mega Urban City มีจำนวนมากขึ้นในอีก 15 ปีข้างหน้า และจากสถิติเฉลี่ยในปัจจุบัน มีผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ราว 55% ในขณะที่ 45% อาศัยอยู่นอกเขตเมืองโดยในอีก 30 ปีข้างหน้า คาดว่าสัดส่วนผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่จะเพิ่มเป็น 68% สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีอัตราการอยู่อาศัยในเมืองใหญ่อยู่ที่ประมาณ 50% (Research by Siemens) 

       นอกเหนือจากเมืองขนาดใหญ่แบบมหานคร Mega Urban City ที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือ โรคระบาดร้ายแรงต่าง ๆ (Pandemic) ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้การพัฒนาเมืองใหญ่ และการเตรียมการในด้านต่าง ๆ เพื่อรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวกลายเป็นภารกิจสำคัญ อาทิ การบริหารสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและที่พักอาศัย การบริการทางสังคม บริการด้านสาธารณสุข หรือแม้แต่การศึกษา ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีเดิม ๆ ที่มีอยู่ ในขณะที่เทรนด์การเติบโตของมหานคร (Urbanization) และดิจิทัลไลเซชั่น (Digitalization) ได้พัฒนามาจนเกิดเป็นมิติใหม่สำหรับคนเมือง ดังนั้น “เมืองอัจฉริยะ” จึงเป็นหนึ่งในคำตอบที่จะเข้ามาช่วยบริหารเรื่องใหม่ๆ เหล่านี้การเพิ่มขึ้นของมหานครดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งที่มาของการสร้างเมืองอัจฉริยะ

เมืองอัจฉริยะเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข  อย่างยั่งยืน  เมืองอัจฉริยะแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทได้แก่–  สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)–  เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)–  พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)–  การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)–  การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)–  การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)–  พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)    ซึ่งการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น จำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีสำคัญ 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย1. สมาร์ทกริด (Smart Grid) หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ2. อาคารอัจฉริยะ (Smart Building)3. ระบบไอซีทีอัจฉริยะ (Smart ICT : Smart Information and Communication Technology)


ตัวอย่างของเมืองอัจฉริยะ

    Virtual SMART City Tour 360° Platform  คือ การจัดทำการ Shop ,Home ,Business ,ศูนย์การค้า และสถานศึกษา  อื่นๆ บน Web Site แบบ 360 องศาผ่าน Online ใช้ในการนำเสนอองค์ความรู้ ห้องแสดงผลงาน หรือนำเสนอสินค้า เป็นแนวความคิดใช้งานได้จริง ทั้งยังเป็นเป็นวิธีที่สามารถสร้างโอกาสของการเห็นการรับชมได้ง่าย เป็นอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มยอดขายยอดคนเข้าชมสามารถดูสถิติได้ และการเรียนรู้ เพิ่มความสะดวกสบายอยู่ที่ใหนก็สามารถเข้าชมได้ และช่วยลดการเเพร่เชื้อโรค Covid-19อีกด้วย…

ขอขอบคุณ: https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/life-style/smart-city.html

บริการด้าน Software | Hardware | Application | All Solution

บริษัท เบอร์รี่ บี กรุ๊ป จำกัด.
ผู้พัฒนาระบบเว็บนิทรรศการออนไลน์Virtual Exhibition Platform 360 องศา เสมือนจรีง,Smart Shop Virtual Tour 360° ,
Digital Forensics Solution ,บริการอื่นๆเพิ่มเติมด้าน AI & All IT Solution and High Technology Equipment แบบ customization.

เปิดบริการแพลตฟอร์ม SMART VIRTUAL MALL บริการ Virtual Tour 360° | Virtual Tour E-exhibition  คือการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality ในการแสดงภาพเสมือนจริงรอบสถานที่ในแบบ 360 องศา มีจุดเด่นตรงที่สามารถทำให้ผู้เข้าชมตอบสนองกับภาพที่เห็นได้ เสมือนกับกำลังเข้าเยี่ยมชมในสถานที่นั้นจริงๆ เรามีบริการถ่ายภาพ Panorama เพิ่มเติม

SMART VIRTUAL MALL คืออะไร

Berry B Group Co., Ltd.
Product and Service | บริการด้าน Software | Hardware | Application
 All IT Solution and High Technology Equipment, Virtual Web & Event Platform
Medical Equipment and Cosmetic, Digital Marketing, Media and Organizer, Importer and Exporter.  
Import-ExportProduct ผลิตรถเสาน้ำเกลือเด็ก นำเข้า-ส่งออก  อุปกรณ์ทางการแพทย์ ,Hospital Product & Service

Service & Solutions บริการด้าน Innovation E-Exhibition & 3D Web Application, VR Application ,Network SecurityInternet of Things (IoT)Artificial Intelligence (AI) & Chatbot ,Smart RobotSMART INNOVATION ,Digital MarketingDigital Forensic & Spy Lawyers | เป็นที่ปรึกษาด้าน Data Analytics & Data Science ,บริการ Training CourseEvent & Organizer & ให้คำปรึกษาทางธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ | บริการพัฒนาระบบตามลูกค้าต้องการ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published.

14 + 19 =